از رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله روايت شده است هر كه خواهد كسى را به دوستى و محبت خود مايل سازد اين آيه را خوانده به طعامى بدمد و به او بخوراند كه موثر خواهد بود.


بسم اللّه الرحمن الرحيم
ان لا تعلوا على و اتونى مسلمين لو لا ان ربطنا على قلبها لتكون من المومنين .


 آيه جهت عزيز و محترم شدن
گويند هر كس (آيه الكرسى ) (آيات 255 تا 257) سوره بقره را بنويسد و بر بازوى خود بندد، به هر جا رود عزيز و محترم باشد.

یا علی

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۵/۱۲/۱۲ساعت   توسط محمد  |